glass gaiwan (zhong)

GLASS GAIWAN

SK006

Glass gai-wan (tcha-wan, zhong). Capacity 150ml.

zhong skleněný