blue-white zhong 2

SIGNS DECORATED ZHONG

SZ 070

Porcellain zhong (gai-wan, tcha-wan).

zhong porcelán se znaky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZHONG WITH DRAGON

SZ 069

Porcellain zhong (tcha-wan, gai-wan), decorated with a dragon motive.

zhong drak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

RICE PORCELLAIN ZHONG

Z 209

Popular type of rice porcellain zhong.

zhong rýžový porcelán